​My friends from prison they ask unto me: How good, how good does it feel to be free?


​And I answer them most mysteriously: Are birds free from the chains of the skyway?

Bob Dylan

Obligatoriske oplysninger

Advokatfirmaet Lene Brinch Sørensen indehaves af advokat Lene Brinch Sørensen.

Advokatfirmaet drives under CVR: 28944772.

Advokatfirmaet har klientkonto i Jyske Bank.

Jeg er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos CODAN efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Lene Brinch Sørensen.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg/værneting medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Lene Brinch Sørensen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. RPL § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af utilfredshed med min adfærd, kan du klage over adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Zieglers Gaard | Nybrogade 12 | 1203 København K  |  Tlf.: 70 20 80 84  |  Mobil 30 52 05 59  | E-mail: lbs@strafferetsadvokat.dk